MACH LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.

kontakty +420 245 008 552
praha@machlegal.eu

Viktora Huga 377/4

150 00 Praha 5 - Smíchov

POVINNOSTI OSOB, KTERÉ NA ÚZEMÍ ČR UBYTOVÁVAJÍ CIZINCE (včetně občanů EU)

Vážení klienti,

zejména pro ty z Vás, kteří pronajímáte prostory či jiným úplatným způsobem poskytujete ubytování pro cizince, jsme vytvořili článek, v němž naleznete užitečné informace o povinnostech, které Vám v důsledku této činnosti vznikají. Cizincem jsou z pohledu dotčených právních předpisů všechny osoby, které nejsou státními občany EU, výjimku nepředstavují ani občané Evropské unie.

Číst dál...

REGISTR SMLUV: KDO MÁ REGISTRAČNÍ POVINNOST A JAKÉ JSOU NÁSLEDKY V PŘÍPADĚ JEJÍHO NESPLNĚNÍ?

Vážení klienti,

přinášíme Vám přehled novinek, které by Vám neměly uniknout v souvislosti se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen zákon o registru smluv“ nebo zákon, který jako celek nabývá účinnosti dne 1.7.2017. Ačkoliv první část zákona o registru smluv nabyla účinnosti již 1. července 2016, teprve od 1. července 2017 nabývají účinnosti ustanovení, která mají tzv. sankční charakter v případě neplnění zákonem stanovených povinností, a to v podobě neúčinnosti a zrušení smluv ex tunc, tedy od počátku, pokud nebyly v souladu s tímto zákonem uveřejněny, byť spadají do působnosti zákona o registru smluv. Přestože je tedy povinnost uveřejňovat některé smlouvy závazná již od 1. července 2016, sankce za nesplnění této povinnosti se dotýká až smluv uzavřených od 1. července 2017, a na dříve uzavřené smlouvy nedopadá, byť již v mezidobí formálně existovala zákonná povinnost jejich uveřejnění.

Číst dál...

PROTIKUŘÁCKÝ ZÁKON: VELKÝ INFORMATIVNÍ PŘEHLED

Vážení klienti,

v tomto článku naleznete přehled nejdůležitějších změn a novinek v souvislosti s účinností zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, obecně nazývaný jako „protikuřácký zákon“ (dále jen „protikuřácký zákon“), který vstoupil v účinnost dne 31. května 2017. Protikuřácký zákon zavádí spoustu nových regulací a omezení, která dopadají nejen na nejvíce diskutovaná stravovací zařízení, ale také například na ubytovací, zdravotnická, kulturní, sportovní či vzdělávací zařízení. Jste-li provozovatelem některého z těchto typů zařízení, či kuřákem, doporučujeme věnovat pozornost následujícím řádkům, v nichž pro Vás shrneme vše, co by Vám v souvislosti s protikuřáckým zákonem nemělo uniknout. Zákazy stanovené tímto zákonem jsou pro všechny adresáty zákona závazné již od okamžiku jeho účinnosti, avšak prodejci a provozovatelé jsou povinni přizpůsobit svou činnost podmínkám stanoveným tímto zákonem až do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti protikuřáckého zákona.

Číst dál...

EVIDENCE TRŽEB: VŠE DŮLEŽITÉ O NOVÉM ZÁKONĚ

Vážení klienti,

v tomto článku Vám shrnujeme nejdůležitější informace v souvislosti s blížící se účinnosti zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále také jen „zákon o evidenci tržeb")Elektronická evidence tržeb má za cíl zmodernizovat daňovou soustavu v České republice a zajistit efektivnější kontrolu daní tak, aby bylo omezeno krácení daňové povinnosti některými daňovými poplatníky. Celý mechanismus spočívá v tom, že prostřednictvím evidence bude evidována každá tržba, která je příjmem z podnikání, není vyloučenou tržbou či vyloučeným příjmem, a byla uhrazena v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou či jiným obdobnými platebními prostředky (např. voucherem, stravenkou, žetony, bitcoiny) nebo započtením kauce nebo podobné jistoty složené některým z předchozích způsobů platby. Podnikatel nejpozději při uskutečnění evidované tržby elektronicky odešle zprávu o transakci do systému Finanční správy, z nějž mu bude na jeho koncové zařízení automaticky zasláno potvrzení o přijetí této zprávy společně s vygenerovaným unikátním kódem (tzv. fiskální identifikační kód), který bude vytištěn na účtence zákazníka.

Číst dál...

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

autor: Mgr. Eliška Fischerová

Vážení klienti,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o vybraných ustanoveních věcné působnosti nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který nabývá účinnosti dne 1. prosince 2016 a nahrazuje svého předchůdce zákon č. 145/2010 Sb.

Číst dál...
premium wordpress themes