MACH LEGAL,
advokátní kancelář s.r.o.

kontakty +420 245 008 552
praha@machlegal.eu

Viktora Huga 377/4

150 00 Praha 5 - Smíchov

VÝZNAMNÉ LEGISLATIVNÍ NOVINKY OD 1.1.2018

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že od 1.1.2018 vstupuje v účinnost několik významných legislativních změn, které se týkají širokého okruhu osob a je třeba jim proto věnovat zvýšenou pozornost.

Číst dál...

VÝZNAMNÁ NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VE VZTAHU K LÉČITELSTVÍ

Vážení klienti,

s ohledem na novelu zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních (dále jen ZNZP"), která nabývá účinnosti dne 1.9.2017 a představuje významnou změnu v oblasti léčitelství, protože nově zavede odbornosti Terapeut tradiční čínské medicíny a Specialista tradiční čínské medicíny, Vám přinášíme přehled změn a novinek, které tato nová právní úprava vyvolá.

Číst dál...

3 NEJVĚTŠÍ OMYLY PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,

s ohledem na aktuálně velmi diskutovanou problematiku ochrany osobních údajů jsme pro Vás připravili článek, v němž na základě našich dosavadních zkušeností z této oblasti poukazujeme na tři největší mýty a omyly při zpracovávání osobních údajů. Problematika ochrany osobních údajů je v současnosti stěžejně upravena v evropské směrnici Evropského Parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jen „směrnice 95/46/ES“) a v zákoně č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů (dále také jen „ZOOÚ“). Aktuálně se však jedná o přechodný stav, jelikož v květnu roku 2016 bylo v evropském prostoru vyhlášeno nařízení Evropského Parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), které nabývá platnosti dne 25. května 2018.

Číst dál...

POVINNOSTI OSOB, KTERÉ NA ÚZEMÍ ČR UBYTOVÁVAJÍ CIZINCE (včetně občanů EU)

Vážení klienti,

zejména pro ty z Vás, kteří pronajímáte prostory či jiným úplatným způsobem poskytujete ubytování pro cizince, jsme vytvořili článek, v němž naleznete užitečné informace o povinnostech, které Vám v důsledku této činnosti vznikají. Cizincem jsou z pohledu dotčených právních předpisů všechny osoby, které nejsou státními občany EU, výjimku nepředstavují ani občané Evropské unie.

Číst dál...

REGISTR SMLUV: KDO MÁ REGISTRAČNÍ POVINNOST A JAKÉ JSOU NÁSLEDKY V PŘÍPADĚ JEJÍHO NESPLNĚNÍ?

Vážení klienti,

přinášíme Vám přehled novinek, které by Vám neměly uniknout v souvislosti se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen zákon o registru smluv“ nebo zákon, který jako celek nabývá účinnosti dne 1.7.2017. Ačkoliv první část zákona o registru smluv nabyla účinnosti již 1. července 2016, teprve od 1. července 2017 nabývají účinnosti ustanovení, která mají tzv. sankční charakter v případě neplnění zákonem stanovených povinností, a to v podobě neúčinnosti a zrušení smluv ex tunc, tedy od počátku, pokud nebyly v souladu s tímto zákonem uveřejněny, byť spadají do působnosti zákona o registru smluv. Přestože je tedy povinnost uveřejňovat některé smlouvy závazná již od 1. července 2016, sankce za nesplnění této povinnosti se dotýká až smluv uzavřených od 1. července 2017, a na dříve uzavřené smlouvy nedopadá, byť již v mezidobí formálně existovala zákonná povinnost jejich uveřejnění.

Číst dál...
premium wordpress themes